EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zmianami.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z 13.08.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

Rozporządzenie MRPiPS z 24.07.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. z 2014 r. poz. 865);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29.03.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu

Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis

Kodeks Pracy

Skip to content