EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi wypłat wynagrodzenia młodocianym pracownikom za okres zwolnienia ze świadczenia pracy w związku z pandemią COVID – 19 Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy informuje, że:

Z wyjaśnień przekazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do Komendy Głównej OHP w dniu 22 kwietnia 2020 r., wynika, że na mocy przepisu zawartego w art. 15 f ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) pracodawca zwalnia pracownika młodocianego z obowiązku świadczenia pracy w ramach przygotowania zawodowego, jednak przepis ten nie gwarantuje pracownikowi zwolnionemu z obowiązku świadczenia pracy zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może z własnej woli wypłacić pracownikowi wynagrodzenie określone w umowie o pracę, w całości lub w części – będzie to bowiem działanie korzystniejsze niż wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy. W przypadku wypłacenia wynagrodzenia pracodawca zachowuje prawo do refundacji na mocy zawartej z OHP umowy.

Ponadto przypominam, że pracodawca, który jest zwolniony z opłacania składek ZUS musi złożyć z wnioskiem rozliczeniowym oświadczenie, w którym znajduje się informacja potwierdzająca zwolnienie. Jest to informacja niezbędna przy sprawdzaniu prawidłowości naliczenia wynagrodzeń.

Zawieszenie działalności gospodarczej na czas trwania pandemii a rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianymi pracownikami – zawieszenie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej jest możliwe tylko wówczas, gdy nie zatrudnia on pracowników, w tym pracowników młodocianych.

Przesłanki rozwiązania umowy o pracę zawartej z młodocianym określone zostały w art. 196 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest tylko w razie:

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
  • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
  • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

A zatem pracodawca nie może zwolnić pracownika młodocianego w drodze wypowiedzenia mu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego powołując się na chęć zawieszenia działalności gospodarczej, gdyż zawieszenie działalności gospodarczej nie spełnia żadnej z wyżej wymienionych przesłanek rozwiązania umowy o pracę z młodocianym za wypowiedzeniem.

UCHWAŁA NR 11/370/22 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 marca 2022 r.pdf

Skip to content