EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

RODO – Polityka prywatności i Polityka Cookies

Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przekazujemy Pani/Panu informacje o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

DANE ADMINISTRATORA
Administratorem danych osobowych dla osób korzystających ze strony internetowej www.ohp.pl jest Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) adres ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa. Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować za pośrednictwem e-mail: kgohp@ohp.pl lub w formie pisemnej na adres siedziby administratora.

DANE WSPÓŁADMINISTRATORÓW
Odpowiednio dla poszczególnych podstron administratorami są właściwi:

 • Wojewódzcy Komendanci OHP,
 • Dyrektorzy Centrów Kształcenia i Wychowania,
 • Dyrektorzy Ośrodków Szkolenia Zawodowego.

Z właściwymi administratorami można się skontaktować drogą elektroniczną oraz tradycyjną pod adresami wskazanymi na właściwych
dla poszczególnych administratorów stronach internetowej
pod adresem www.ohp.pl

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Komendant Główny OHP wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (p. Krzysztof Sikora), z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych kierując korespondencję na adres: Inspektor Ochrony Danych KG OHP,  ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa, drogą
e-mail na adres: iodkg@ohp.pl lub tel. 22 578 47 83.

Również komendanci i dyrektorzy ww. jednostek organizacyjnych wyznaczyli w poszczególnych jednostkach inspektorów ochrony danych, z którymi może się Pani/Pan skontaktować odpowiednio drogą elektroniczną oraz tradycyjną pod adresami wskazanymi na właściwych dla poszczególnych administratorów podstronach strony internetowej www.ohp.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w związku z:

 • realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art.6 ust.1 lit. c RODO);
 • wykonywaniem umowy, której stroną może być Pani/Pan lub podjęciem działań na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy wykonywanych na Pani/Pana żądanie (Art.6 ust.1 lit. b RODO);
 • realizacją celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) – w przypadku rekrutacji;
 • wprowadzaniem i realizacją programów resortowych, rządowych, unijnych oraz międzynarodowych powierzonych lub realizowanych przez KG OHP;
 • wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej np. odpowiadaniem na korespondencję kierowaną przez zainteresowane osoby do Komendanta Głównego OHP (Art.6 ust.1 lit. e RODO);
 • realizacją działań opartych o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeśli Pani/Pan wyrazili zgodę dobrowolnie, świadomie
  i jednoznacznie na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. publikację wizerunku), Administrator jest uprawniony do przetwarzania tych danych na podstawie takiej zgody. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;
 • Strony w domenie http://www.ohp.pl mogą zawierać adresy kontaktowych skrzynek mailowych administratora i współadministratorów. Jeżeli Pani/Pan korzysta z odnośnika będącego adresem e-mail do wskazanego Administratora, to oznacza, że wyraża Pani/Pan dobrowolnie, świadomie
  i jednoznacznie zgodę (Art.6 ust.1.lit. a RODO) na przetwarzanie swoich danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu otrzymania od Administratora odpowiedzi na przesłaną korespondencję/pytania lub podjęcia przez niego odpowiednich działań. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody;

DOBROWOLNOŚĆ LUB OBOWIĄZEK PODANIA/POZYSKANIA DANYCH
Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Pani/Pana. Administrator może przetwarzać także dane osobowe, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in. z/od:

 • innych organów i instytucji;
 • ze źródeł publicznych, m.in. rejestrów (np. rejestru PESEL, CEIDG, KRS, REGON);
 • podmiotów realizujących programy i projekty unijne.

Kategorie i zakres danych to: wszelkie dane pozyskane od Pani/Pana, które uznała Pani/Pan za niezbędne dla załatwienia swojej sprawy, a ponadto dane niezbędne dla realizacji Pani/Pana żądania/wniosku np. rozstrzygnięcia w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. 

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu
o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z Administratorem i ich upoważnieni pracownicy w zakresie wynikającym z łączących umów.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie ma zastosowania

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa najdłuższy możliwy na gruncie stosownych przepisów prawa okres wykonywania obowiązków ustawowych archiwizacji lub przez okres wymagany dla przedawnienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności prawnej.

PANI/PANA PRAWA JAKO PODMIOTU DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania w sytuacjach określonych
  w przepisach,
 • usunięcia danych jeżeli nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane jeżeli nie były pozyskane w ramach wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem zgody na ich przetwarzanie,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy Administrator przetwarza dane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
  lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że dane osobowe, które Pani/Pana dotyczą są przetwarzane niezgodnie z RODO.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie www.ohp.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika.

Komenda Główna OHP traktuje ze szczególną uwagą problematykę poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie www.ohp.pl. Gromadzone, w dziennikach logów, dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie wnioskujemy o identyfikację użytkowników strony KG OHP. Jakiekolwiek dane identyfikacyjne, do jakichkolwiek celów, nie są przekazywane do stron trzecich.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony www.ohp.pl nastąpiło przez odnośnik,
 • pobranie plików,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Dane te nie są kojarzone z osobami przeglądającymi strony OHP. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania portalem www.ohp.pl. Informacje w nim zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem OHP. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronie internetowej www.ohp.pl

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie www.ohp.pl nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Wyłączenie przyjmowania cookies nie powoduje braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w portalu KG OHP.

Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Użytkownicy portalu KG OHP mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dla poszczególnych typów przeglądarek dostępne są w ustawieniach oprogramowania danej przeglądarki internetowej.

Używane Cookies:

 • Csrf_token– Długość sesji, usuwane po każdej sesji – Cookies dla bezpieczeństwa związanego z logowaniem.
 • Cookies Joomla– Długość sesji, usuwane po każdej sesji – Związane z system zarządzania treścią, może wyglądać jako kombinacja cyfr np. “639d5d6567f5b11d335203f7d88bcf89”. „joomla_user_state” – sprawdza czy użytkownik jest zalogowany.
 • COOKIES_ACCEPTED– Sprawdza czy użytkownik zamknął i zaakceptował politykę cookies, przyjmuje wartość 0 i 1.
 • wcag-fontsizewcag-contrast– Zapisuje rozmiar oraz kontrast dla standardu WCAG.
 • _ga, _gid – Cookies Google Analytics, zliczające, sprawdzające użytkowników. Więcej informacji: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1.
 • _fbp – Cookies Facebook Pixel oznaczające i rozróżniające użytkowników.

Niedokonanie przez użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane.

Portal www.ohp.pl zawiera odnośniki do innych stron www. KG OHP nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na inne strony internetowe należy zapoznać się z polityką prywatności tam stosowaną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów www Komendy Głównej OHP.

Skip to content