EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Procedurę przyznawania patronatu honorowego Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy określa Zarządzenie Nr KG.BA.021.5.2022 z dnia 2 lutego 2022 roku w sprawie regulaminu przyznawania patronatu honorowego Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy.

Komendant Główny OHP nie udziela Patronatów o charakterze stałym, a w przypadku przedsięwzięć o charakterze cyklicznym Patronat przyznawany jest każdorazowo na jedną edycję.

Jak ubiegać się o patronat?

Patronat jest udzielany na podstawie wniosku złożonego za pośrednictwem formularza dostępnego poniżej. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest Organizator przedsięwzięcia.

Wniosek o Patronat należy przesłać na adres patronaty@ohp.pl nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Do wniosku należy dołączyć dodatkowe dokumenty dotyczące przedsięwzięcia, np. wstępny/ostateczny program, regulamin przedsięwzięcia.

Decyzja w sprawie patronatu oraz wszelka korespondencja w sprawie będzie przekazywana wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu.

Sprawy w zakresie wniosków o przyznanie Patronatu obsługuje w Komendzie Głównej OHP zespół odpowiedzialny za promocję i komunikację społeczną, który może się zwrócić do Wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.

Materiały do pobrania:

Regulamin przyznawania patronatu honorowego Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy (Zarządzenie Nr KG.BA.021.5.2022)

Wniosek o objęcie patronatem honorowym Komendanta Głównego OHP (wzór)

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego patronatem honorowym Komendanta Głównego OHP (wzór)

Skip to content