EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Deklaracja dostępności serwisu 

 

Dostępność cyfrowa

Ochotnicze Hufce Pracy zobowiązują się zapewnić dostępność strony internetowej ohp.pl zgodnie z ustawą
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Ochotniczych Hufców Pracy ohp.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2020.07.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.08.31

Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Filmy nie posiadają auto deskrypcji (przekazywanych drogą słuchową, werbalnych opisów treści wizualnych osobom niewidomym i słabowidzącym) oraz napisów dla osób niesłyszących i głuchych. 
 • Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia.
 • Dokumenty w formie plików PDF
 • Część artykułów zamieszczonych na stronie internetowej ohp.pl zawiera załączniki, które mogą być niedostępne dla osób korzystających z czytników ekranu. Osoby zainteresowane odczytaniem informacji z takiego pliku, prosimy o wiadomość e-mail na adres: kgohp@ohp.pl
 • Staramy się, aby nowe dokumenty PDF publikowane na naszej stronie internetowej były dostępne cyfrowo. Dokumenty te mają logiczną strukturę nagłówkową, tabele mają nagłówki, a elementy graficzne mają opisy alternatywne.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2022.09.01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Kiedy i do kogo należy zgłosić potrzebę zapewnienia dostępności?

Problemy z dostępnością strony internetowej można zgłosić:

 1. wysyłając wiadomość na adres e-mail kgohp@ohp.pl
 2. dzwoniąc na numer telefonu 22 578 47 01.

 

Wniosek o udostępnienie informacji, która jest niedostępna oraz skargę na brak dostępności należy wysłać  na adres e-mail kgohp@ohp.pl albo złożyć dzwoniąc pod  nr 22 578 47 01

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej (jeśli występuje) lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

 

W przypadku problemu z dostępnością, zgłaszający może wskazać inną formę zapewnienia dostępności.

Co należy napisać we wniosku o zapewnienie dostępności?

 1. imię i nazwisko, adres, adres e-mail i ewentualnie numer telefonu,
 2. jakie bariery utrudniają lub uniemożliwiają Ci dostęp do naszej strony internetowej lub aplikacji,
 3. określić inną formę, w której chcesz otrzymać informację – jeśli masz taką potrzebę,
 4. poinformować, jak możemy się z Tobą skontaktować.

 

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na wniosek, skargę, żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do rzecznika
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu:

E-mail: kgohp@ohp.pl
Skype: Ochotnicze Hufce Pracy

 

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy,
w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy.

Potrzebę tłumacza-przewodnika należy zgłosić co najmniej 4 dni robocze wcześniej, dzwoniąc na nr telefonu 22 578 47 01  lub wysyłając wiadomość e-mail na adres kgohp@ohp.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.

Lokalizacja: obiekt położony jest w obrębie ulic: Tamka, Smulikowskiego i Wybrzeże Kościuszkowskie.

 1. Obiekt składa się z trzech budynków oraz podwórza wewnętrznego: budynek A – 4 kondygnacje, podpiwniczony; budynek B – 5 kondygnacji podpiwniczony; budynek C  – pawilon naziemny – przybudówka, przyległy do budynku A.
 2. Wejście do budynków znajduje się od ul. Tamka 1 – dostępne są schody oraz podjazd umożliwiający dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na poziom parteru w budynku A.
 3. Na parterze znajduje się łazienka przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa).
 4. Żaden z budynków nie posiada wind, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 5. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, a także online.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.
 7. Na terenie KG OHP nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość pozostawienia samochodu na terenie podwórza wewnętrznego (plac bez podziału na miejsca parkingowe). Dostęp z parkingu do budynku A dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przez bramę wjazdową i wejście główne od strony ul. Tamka. Możliwe jest przejście wejściem wewnętrznym po schodach – krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo.
 8. Do budynku A i pomieszczeń na parterze można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Do siedziby KG OHP można dojechać: autobusem – przystanek znajduje się kilka metrów od wejścia do siedziby KG OHP przy ul. Tamka (nazwa przystanku „Metro Centrum Nauki Kopernik”); metrem – stacja „Centrum Nauki Kopernik”, która znajduje się kilkadziesiąt metrów od siedziby KG OHP.

Lokalizacja dla dwóch komórek organizacyjnych Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy tj.: Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia oraz Zespół Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży  ul. Trawiasta 20b (I piętro), 15-161 Białystok

 1. Do budynku można dostać się bezpośrednio z podwórka (wejście główne), bez żadnych barier architektonicznych.
 2. Na parterze znajdują się windy, którymi można dostać się na piętro.
 3. Przejścia nie są zabezpieczone bramkami.
 1. Wszystkie pomieszczenia biurowe są dostępne dla osób na wózkach.
 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, kierując się od wejścia głównego, po prawej stronie od wind oraz na wszystkich piętrach budynku w tym samym pionie.
 3. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 7. W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

 

Dane teleadresowe siedziby Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy

Warszawa:
tel. 22 578 47 01;

e-mail: kgohp@ohp.pl

Adres siedziby: ul. Tamka 1,00-349 Warszawa

Białystok:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Karolina Sobolewska, adres poczty elektronicznej k.sobolewska@ohp.pl.

Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 22 578-47-40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Adres siedziby:  ul. Trawiasta 20b (I piętro), 15-161 Białystok

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa

 1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
 3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 4. Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w nowym oknie.
 5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

 

Informacje o publikacji dokumentu

 

Ostatnia modyfikacja:

 

Pierwsza publikacja:

 

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Tamka 1, 00-349 Warszawa.
Lokalizacja: obiekt położony jest w obrębie ulic: Tamka, Smulikowskiego i Wybrzeże Kościuszkowskie.

 1. Obiekt składa się z trzech budynków oraz podwórza wewnętrznego: budynek A – 4 kondygnacje, podpiwniczony; budynek B – 5 kondygnacji podpiwniczony; budynek C  – pawilon naziemny – przybudówka, przyległy do budynku A.
 2. Wejście do budynków znajduje się od ul. Tamka 1 – dostępne są schody oraz podjazd – pochylnia umożliwiająca dostęp osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na poziom parteru w budynku A.
 3. Na parterze znajduje się łazienka przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (niepełnosprawność ruchowa).
 4. Żaden z budynków nie posiada wind, platform, informacji głosowych ani pętli indukcyjnych.
 5. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, ani online.
 6. Na terenie KG OHP nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość pozostawienia samochodu na terenie podwórza wewnętrznego (plac bez podziału na miejsca parkingowe). Dostęp z parkingu do budynku A dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich przez bramę wjazdową i wejście główne od strony ul. Tamka. Możliwe jest przejście wejściem wewnętrznym po schodach – krawędzie schodów są oznaczone kontrastowo.
 7. Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.
 8. Do siedziby KG OHP można dojechać: autobusem – przystanek znajduje się kilka metrów od wejścia do siedziby KG OHP przy ul. Tamka (nazwa przystanku „Metro Centrum Nauki Kopernik”); metrem – stacja „Centrum Nauki Kopernik”, która znajduje się kilkadziesiąt metrów od siedziby KG OHP.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Skip to content