EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Formy opieki wychowawczej

Działania wychowawcze są realizowane w odniesieniu do różnych grup młodzieży zrekrutowanej do OHP oraz form pobytu uczestników w OHP:

 • forma stacjonarna – uczestnik mieszka bezpłatnie w internacie OHP i w trakcie nauki w OHP korzysta z oferowanego przez OHP zakwaterowania i wyżywienia. Uczestniczy również w zajęciach organizowanych w ramach oferty OHP w zakresie wsparcia wychowawczego, a opieka nad nim jest sprawowana w systemie całodobowym;
 • forma dochodząca – uczestnik mieszka poza internatem OHP (np. w domu rodzinnym, domu dziecka), w pobliżu siedziby jednostki OHP (np. gmina, dzielnica), a w trakcie nauki w OHP uczestniczy w zajęciach organizowanych w ramach oferty OHP w zakresie wsparcia wychowawczego.
 • Działania wychowawcze

  Opieka wychowawcza OHP polega na objęciu młodzieży procesem wychowania, w ramach którego uczestniczy ona w działaniach z zakresu profilaktyki społecznej oraz socjalizacji do kultury, oświaty, sportu i rekreacji, a także kształtowania bezpiecznych postaw zmierzających do uzyskania samodzielności życiowej i pełnienia ról społecznych oraz nabywania kompetencji umożliwiających funkcjonowanie w środowisku pracy.

  Oferta wychowawcza OHP obejmuje szerokie spektrum tematów i form działalności. Tak, aby każdemu uczestnikowi umożliwić zaspokojenie jego najważniejszych potrzeb wychowawczych, a także inspirować rozwój jego zainteresowań i osobowości.

  Dla każdego młodego człowieka zrekrutowanego do OHP przygotowywana jest indywidualna propozycja ścieżki wsparcia na cały okres nauki w OHP, a nawet dłużej – absolwenci OHP również mogą korzystać z przygotowanych dla nich form wsparcia w usamodzielnianiu się.

  Każdy nowo przyjęty uczestnik zostaje zakwalifikowany do odpowiedniej grupy wychowawczej, w której wychowawca wraz z zespołem wsparcia uczestników OHP pomaga w procesie adaptacji i integracji oraz stymuluje jego rozwój, doradza metody samodzielnej edukacji, aktywizuje do nauki i pracy oraz monitoruje postępy.

  Uczestnik ma zapewniony ścisły kontakt z nauczycielami szkoły, w której odbywa kształcenie, osobami realizującymi przygotowanie zawodowe, w tym z instruktorami praktycznej nauki zawodu, a także z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

  Standard wychowania zapewnia każdemu uczestnikowi poszanowanie i przestrzeganie przysługujących mu praw określonych w regulaminach oraz ofercie wsparcia OHP i obejmuje kompleksowe oddziaływania, które są realizowane poprzez:

  • diagnozę – rozpoznanie potrzeb i ustalenie sytuacji wychowawczej uczestnika pod kątem jego predyspozycji i problemów, badanych w aspekcie edukacyjno-zawodowym oraz wychowawczo-psychologicznym;
  • profilaktykę społeczną – programy wychowawcze edukacyjno-profilaktyczne oraz resocjalizacyjne, zajęcia i warsztaty ukierunkowane na wzmacnianie bezpieczeństwa, przeciwdziałanie zjawiskom negatywnym społecznie (w tym uzależnieniom) oraz rozwijanie kluczowych kompetencji;
  • aktywizację społeczno-zawodową – samorządność uczestników OHP, spotkania młodzieży aktywnej, inicjatywy prospołeczne na rzecz środowiska OHP oraz adresowane do społeczności lokalnych;
  • uczestnictwo w kulturze, sporcie, rekreacji i turystyce – przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe oraz sportowo-rekreacyjne organizowane lokalnie oraz na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim;
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień  koła zainteresowań oraz inne zajęcia tematyczne w czasie wolnym od nauki i pracy, aktywny wypoczynek podczas wakacji;
  • udział w przedsięwzięciach oferowanych przez środowisko lokalne – zakres uzależniony od typu jednostki OHP i możliwości lokalnych danego środowiska;
  • dodatkowo – w przypadku zaistnienia potrzeby – wsparcie specjalistyczne w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, interwencyjnej, korekcyjno-kompensacyjnej – warsztaty psychoedukacyjne, konsultacje indywidualne, terapia, wizyty w poradniach specjalistycznych, gotowość do zapewnienia wsparcia w sytuacji nagłego kryzysu, pomoc w uzupełnieniu braków edukacyjnych.
  • Wypoczynek młodzieży

  Uczestnicy OHP mają możliwość wzięcia bezpłatnego udziału w zorganizowanych przez OHP formach wypoczynku. Zajęcia w tym zakresie odbywają się w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, w połączeniu ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych.

  Dzięki udziałowi w tego rodzaju projektach młodzież spędza czas wolny od nauki i pracy w sposób ciekawy oraz bezpieczny. Poszerza swoje umiejętności interpersonalne, pogłębia wiedzę na temat ojczyzny, zwiedza miejsca ciekawe historycznie, narodowo, przyrodniczo, kulturowo.

  Przykładami wyróżniających się form wypoczynku zrealizowanych w ostatnich latach były:

  • Morska bryza z OHP 2021 (Dolnośląska WK)
  • W poszukiwaniu mistrzostwa w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK)
  • Szlakami górskimi – Biały Dunajec (Lubelska WK)
  • Aktywnie i zdrowo z LANCKORONĄ! (Lubuska WK)
  • Plenery malarskie z animacją czasu wolnego w Pieninach (Łódzka WK)
  • Aktywne chwile w Beskidzie Niskim (Małopolska WK)
  • Wakacje z Bałtykiem (Mazowiecka WK)
  • Poznajemy Podlasie (Opolska WK)
  • W poszukiwaniu mistrzostwa – kierunek Podkarpacie (Podkarpacka WK)
  • Śladami św. Jana Pawła II (Podlaska WK)
  • Toruń – z wizytą u Kopernika (Pomorska WK)
  • „Pilnujcie Mi tych szlaków, ja tu jeszcze przyjadę w spokojniejszym czasie”. W góry śladami Karola Wojtyły (Śląska WK)
  • Poznajemy Pomorze, Warmię i Mazury (Świętokrzyska WK)
  • Magiczny Kraków – historia królewskiego miasta (Warmińsko-Mazurska WK)
  • Odetchnijmy – Karpacz, Szklarska Poręba (Wielkopolska WK)
  • Odkrywcy krainy 44 wysp – Świnoujście (Zachodniopomorska WK)
  • Tatry-Relax i Przygoda (CKiW Dobieszków)
  • Młodzież razem – Kolonie w Tczewie (CKiW Gołdap)
  • Przez sport do zdrowia – Głuchołazy (CKiW Oleśnica)
  • Pieszo przez Dolny Śląsk (CKiW Pleszew)
  • Pasja, historia i przygoda! – Szczawnica (ECKiW Roskosz)
  • Tatarskim Śladem (CKiW Szczawnica)
  • Zakochajmy się w Beskidzie Niskim (CKiW Tarnów)
  • Bezpieczeństwo i ochrona przed krzywdzeniem

  Fundamentalne dla oferty wychowawczej OHP jest zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem. Najlepszym na to sposobem są rozmowy z naszymi podopiecznymi i utrzymywanie z nimi kontaktu. W tym celu kadra wychowawcza zapewnia każdemu uczestnikowi OHP możliwość przyjaznej, indywidualnej relacji oraz udział w programach profilaktycznych i innych przedsięwzięciach przeciwdziałających sytuacjom generującym ryzykowne postawy i zachowania.

  Ponadto w Ochotniczych Hufcach Pracy realizowana jest procedura stanowiąca deklarację przestrzegania praw dziecka oraz określająca sposób postępowania i reagowania na niepokojące sytuacje, zawierająca zasady interwencji w przypadku podejrzenia lub zaistnienia wewnętrznych bądź zewnętrznych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu młodych ludzi.

  • Środowisko oddziaływań wychowawczych

  Środowisko oddziaływań wychowawczych OHP tworzą wszyscy pracownicy instytucji oraz jej partnerzy i specjaliści zewnętrzni, zwłaszcza w zakresie wsparcia socjalnego, edukacyjnego, psychologicznego, terapeutycznego, rozwijającego społeczne oraz zawodowe zainteresowania i uzdolnienia młodzieży. Stanowią oni zintegrowany system działań tworzących atmosferę wzajemnego szacunku, współpracy, odpowiedzialności oraz forum wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk służących rozwojowi osobowemu młodzieży, umożliwiając osiągnięcie sukcesu na miarę jej możliwości.

  Skip to content