EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk

Jedną z ważniejszych form organizacji działalności samorządowej uczestników OHP są Kluby Aktywnych. Powstały w ramach Programu Aktywizacji Społecznej Młodzieży OHP, który wpisuje się w obecnie realizowany Krajowy Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.

Kluby działają we wszystkich  jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP,  tj. Hufcach Pracy, Ośrodkach Szkolenia i Wychowania oraz Centrach Kształcenia i Wychowania. Celem ich działalności jest wyrabianie w młodzieży wrażliwości na problemy społeczne i kształtowanie wobec nich postawy aktywnej poprzez różnego rodzaju przedsięwzięcia skierowane do społeczności OHP oraz szerszych kręgów środowiska lokalnego.

Młodzież samodzielnie ustala, jakie chciałaby realizować zadania, na czyją rzecz działać i jaki wybrać sposób działania. Każdy Klub ma swojego opiekuna, wyłonionego spośród kadr jednostki OHP, który obserwuje i moderuje działania młodzieży, jak również doradza, pomaga w planowaniu, organizacji, realizacji zadań i oceny rezultatów.

Działania podejmowane przez członków Klubów Aktywnych wspierają najczęściej  osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, które dzięki temu dostają odzież lub żywność  albo też pomoc z wykorzystaniem posiadanych przez młodzież umiejętności zawodowych. To nie jedyny zakres działań. Dzięki  akcjom ekologicznym, typu zbiórki baterii, makulatury, sprzątanie świata, dokarmianie zwierząt i promocja ich adopcji, zyskuje także przyroda.

Kluby Aktywnych corocznie realizują ok. 2 tys. inicjatyw. Poprzez uczestnictwo w nich wzmacniają szanse na odnalezienie swojego miejsca w życiu społecznym i na rynku pracy; uczą się akceptacji, odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie; przeciwdziałają negatywnym postawom bierności i poczuciu braku perspektyw; uwrażliwiają się na los innych; nawiązują więzi międzypokoleniowe; kształtują pozytywny wizerunek wolontariuszy; angażują się w działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, jak również doskonalą swoje umiejętności zawodowe.

„Aktywni” współuczestniczą również w organizacji Regionalnych Spotkań Młodzieży Aktywnej oraz konkursie pn. „Aktywność – dobry wybór”, w którym na szczeblu centralnym bierze udział co roku ponad 200 uczestników OHP.

Przykłady wyróżniających się inicjatyw zrealizowanych przez Kluby Aktywnych Młodzieży OHP: 

  1. Rozdajemy patriotyzm – kultywowanie narodowych i regionalnych rocznic i tradycji – Zachodniopomorska WK OHP.
  2. Porządkowanie polskich cmentarzy na Wołyniu – Lubelska WK OHP.
  3. Naszej przedsiębiorczości wykorzystanie – zabytków zwiedzanie – Śląska WK OHP.
  4. Razem przeciw białaczce – Warmińsko-Mazurska WK OHP.
  5. Klub Aktywnych czyta dzieciom – Wielkopolska WK OHP.
  6. Żyj zdrowo – CKiW w Dobieszkowie.
  7. Pomocna dłoń – integracja młodzieży z seniorami – Kujawsko-Pomorska WK OHP.
  8. Rodzinne krajobrazy z ekonomią w tle, czyli jak założyć gospodarstwo agroturystyczne – Lubelska WK OHP;
  9. Skarby starosądeckie – Małopolska WK OHP.
  10. Powiem Ci, co mi w duszy gra – konkursy literackie – Mazowiecka WK OHP.
  11. Na ratunek bezdomnym psiakom – Opolska WK OHP.
  12. Teatrzyk lalek – grupa teatralna – Pomorska WK OHP.
  13. Przeciwdziałamy zanieczyszczeniu środowiska naturalnego – Śląska WK OHP.
  14. Wspólne świętowanie i aktywność lokalna – CKiW w Tarnowie.
Skip to content