EMAIL: kgohp@ohp.pl           TELEFON KG OHP: 22 578 47 01 

 - 
English
 - 
en
Polish
 - 
pl
Ukrainian
 - 
uk
eures2

Rekrutacja

Do OHP przyjmowane są przede wszystkim osoby w wieku 15-18 lat o zmniejszonych szansach życiowych, pochodzące z rodzin defaworyzowanych, dotknięte bezrobociem, wymagające socjalizacji, jak również poszukujące opieki oraz możliwości kształcenia i zdobycia kwalifikacji w zawodach, na które jest zapotrzebowanie rynku pracy. Do OHP rekrutowana jest również młodzież zagrożona wypadnięciem z systemu edukacji.

Nabór młodzieży do jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP odbywa się na podstawie określonych przepisów prawnych oraz procedur wewnętrznych Ochotniczych Hufców Pracy.

Rekrutacja do Ochotniczych Hufców Pracy trwa od kwietnia do 30 września każdego roku, ale – w przypadku wolnych miejsc w danej jednostce – również od 1 października do 31 grudnia lub, incydentalnie, także w trakcie roku szkolnego.

eures2

Kandydaci na uczestników OHP mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostki dochodzącej lub stacjonarnej, tj. zapewniającej zakwaterowanie. Wybór jednostki oraz warunki przyjęcia są uzależnione od indywidualnej sytuacji kandydata i jego potrzeb.

Zgodnie z zapisem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży OHP oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych (Dz.U.04. 262.2604):

§ 3. 1. Kształcenie uczestników OHP jest realizowane z uwzględnieniem jedności procesu dydaktycznego i wychowawczego oraz respektowania indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

§ 3. 2. Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:
1)  wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;
2)  dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;
3)  szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

Uczestnicy OHP mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:

 • VII i VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;
 • szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • szkoleniach zawodowych w formie kursowej.

Uczestnicy OHP corocznie odbywają kształcenie i przygotowanie zawodowe w ponad 60 zawodach. Są to zawody, na które występuje zapotrzebowanie na lokalnych rynkach pracy.

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedzę ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym, a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania. W wyjątkowych przypadkach, gdy na danym terenie brakuje odpowiedniej placówki oświatowej prowadzonej przez samorząd, dopuszczalne jest zawarcie pisemnego porozumienia w sprawie kształcenia uczestników OHP z innym uprawnionym podmiotem.

Uczestnicy mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Przyjęcie do OHP – kryteria i warunki

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się w momencie indywidualnego zgłoszenia kandydata albo na podstawie wniosku lub opinii wydanej przez: pedagoga szkolnego, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, rodziców lub opiekunów prawnych, pracowników pomocy społecznej, policję czy też sąd.

Punktem wyjścia rekrutacji jest zdiagnozowanie potrzeb młodzieży na podstawie przeprowadzonej rozmowy z kandydatem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi oraz informacji uzyskanych od instytucji współpracujących z OHP i jednostki samorządu terytorialnego.

Przyjęcie kandydata na uczestnika OHP następuje na podstawie protokołu komisji rekrutacyjnej.

Ogólne kryteria przyjęcia uczestnika do OHP do wszystkich typów jednostek na miejsca dochodzące oraz stacjonarne:

 • podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP jest ukończone minimum 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia oraz trudna sytuacja życiowa spowodowana np.: niepowodzeniami szkolnymi; opóźnieniem w nauce; niespełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki; trudną sytuacją materialną; pochodzeniem ze środowisk zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub z rodziny niepełnej, wielodzietnej, dotkniętej bezrobociem, symptomami przemocy, sieroctwem naturalnym lub społecznym;
 • przyjmowanie młodzieży do jednostek organizacyjnych OHP odbywa się zasadniczo w terminach przyjęć do odpowiednich typów szkół;
 • dopuszczalne są przypadki przyjęcia młodzieży w trybie i na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Komendanta Głównego OHP (np. współpraca z sądami). Zgodnie z obowiązującymi przepisami na mocy postanowień sądów rodzinnych do OHP mogą być kierowani uczestnicy, wobec których zastosowano środek wychowawczy opisany w art. 6 pkt. 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (tj. Dz.U.18.0.969), W takim przypadku jednak wymagana jest zgoda kierownika jednostki opiekuńczo-wychowawczej, do której uczestnik został skierowany.

Do OHP może zostać przyjęta młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności (warunek: przystosowana do wymagań osób niepełnosprawnych oraz zapewniająca wymagane formy kształcenia).

Uczestnictwo młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy w jednostkach dochodzących oraz stacjonarnych (z miejscami do zakwaterowania) jest nieodpłatne.

W przypadku większej liczby chętnych kandydatów niż miejsc w jednostce, o przyjęciu uczestnika decyduje komisja rekrutacyjna na podstawie przesłanek związanych z indywidualną sytuacją rodzinną, psychospołeczną, socjalną kandydata.

Główna akcja rekrutacyjna jest skorelowana z kalendarium roku szkolnego. Jednakże w przypadku wolnych miejsc w jednostkach OHP uczestnik może być przyjęty również w ciągu roku kalendarzowego.

Kryteria kwalifikacji uczestników do jednostek OHP na miejsca stacjonarne (z zakwaterowaniem).

Do jednostek OHP na miejsca stacjonarne (z zakwaterowaniem), oprócz ogólnych kryteriów obowiązują również kryteria dodatkowe.

Do jednostek z zakwaterowaniem rekrutowana jest młodzież mieszkająca w odległości od jednostki, która w sposób znaczący utrudnia lub całkowicie uniemożliwia jej codzienny dojazd na zajęcia szkolne lub do pracy.

W szczególnych przypadkach (np. niedostosowanie społeczne środowiska rodzinnego kandydata, objęcie interwencją kryzysową, opinia pomocy społecznej, etc.) dopuszcza się w procesie rekrutacji odstąpienie od warunku wyżej określonej odległości zamieszkania kandydata, jednakże odbywa się to na podstawie potwierdzonych informacji stanowiących o szczególności sytuacji kandydata.

W procesie kwalifikacji uczestników do jednostek na miejsca stacjonarne uwzględnia się kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1058).

W odniesieniu do świadczeń przysługujących w ramach Programu „Rodzina 500+”, zgodnie z Ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U.16.0.195): Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.” Art. 7 ust. 4 tejże ustawy stanowi: W przypadku, gdy członek rodziny jest umieszczony w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się osoby umieszczonej w pieczy zastępczej lub w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

W art. 8 ustawodawca stwierdził:
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednocześnie w art. 2 pkt 8 zdefiniowano instytucje zapewniające całodobową opiekę:
Ilekroć w ustawie jest mowa o instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Tym samym jednostki OHP (w tym także z zakwaterowaniem) nie zostały wymienione w tym katalogu.

Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani do wyposażenia uczestnika w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku. W uzasadnionych przypadkach jednostka stacjonarna może zapewnić uczestnikowi podstawowe przedmioty osobistego użytku.

Do jednostki z zakwaterowaniem przyjmuje się uczestników na okres pobierania nauki w szkole lub realizacji przygotowania zawodowego w formach pozaszkolnych.

OHP współpracują w procesie rekrutacji z:

 • szkołami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, kuratorami oświaty, rodzicami lub opiekunami prawnymi młodzieży;
 • instytucjami realizującymi działania z zakresu pomocy społecznej, w tym ośrodkami pomocy społecznej, centrami pomocy rodzinie, ośrodkami polityki społecznej, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, etc.;
 • urzędami pracy oraz lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami;
 • policją, kuratorami sądowymi, sądami;
 • innymi partnerami działającymi na rzecz młodzieży, z którymi OHP zawarły porozumienia;
 • kościołami różnych wyznań.

Prowadzą także działalność promocyjno-informacyjną adresowaną do mieszkańców środowiska lokalnego, młodzieży szkolnej mającej problemy z nauką bądź zachowaniem, jak również do instytucji pomocowych oraz wspierających rodziny.

Skip to content